Zálohovanie: Správca zvyšuje manipulačné poplatky

Pre zálohový systém a jeho plynulý chod je dôležitá intenzívna spolupráca so zapojenými subjektami. Sú nimi nielen výrobcovia, ale aj distribútori. Vďaka zapojeniu distribútorov je v súčasnosti dostupná odberná sieť s viac ako 3000 registrovanými prevádzkami. Distribútor dostáva od Správcu zálohového systému manipulačný poplatok – ako odmenu sa službu.

Miesta, kde spotrebiteľ vracia obaly

Distribútor, ktorý predáva potraviny a nápoje konečnému používateľovi na predajnej ploche väčšej ako 300 m2 , má zákonnú povinnosť zriadiť odberné miesto, uzavrieť zmluvu so Správcom a svoje odberné miesta registrovať. Následne má povinnosť odoberať všetky zálohované obaly. A to bez ohľadu na to, či ich predáva, a vrátiť spotrebiteľovi záloh za odobratý obal v plnej výške. Prevádzky, ktoré sú menšie ako 300 m2 , prípadne predávajú zálohované nápoje ako doplnkový tovar, môžu zriadiť odberné miesto dobrovoľne. Pre posilnenie oblastí, kde zákazník nemá možnosť vo svojom blízkom okolí vrátiť zálohované obaly je podstatné práve zapojenie menších prevádzok, ktoré sú väčšinou súčasťou práve týchto menších obcí na Slovensku.

Odberné miesto má s odberom jednorazových zálohovaných plastových a kovových nápojových obalov spojené dodatočné náklady (prevádzkové náklady zariadení na odber zálohovaných obalov, pracovná sila, náklady na skladovacie priestory a ostatné vyvolané náklady ) a za to dostáva od Správcu zálohového systému manipulačný poplatok – ako odmenu sa službu. Zároveň Správca  prevádzke prepláca zálohy ktoré daná predajňa vyplatila za odobraté zálohované obaly zákazníkom.

Účelom manipulačného poplatku nie je generovať zisk na strane obchodníka. Správca má prostredníctvom neho povinnosť obchodníkovi uhradiť náklady spojené s odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov. A to vrátane kapitálových investícií v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Poplatky sa zmenia v prospech distribútorov

Správca zálohového systému pristúpil k sľubovaným zmenám a mení poplatky pre distribútorov v rámci zálohového systému na Slovensku. Po nezávislej externej analýze vychádzajúcej z relevantných dát dochádza k navýšeniu manipulačných poplatkov pre distribútorov. V prípade zálohomatov sa bude prihliadať na množstvo priemerného mesačného vyzbieraného objemu zálohovaných obalov za daný rok. Pre ručný zber Správca výrazne zvyšuje poplatok skoro na dvojnásobok. Obchodníkovi tiež priamo preplatí celý náklad za ručný skener vo výške približne 700 eur.

Týmto harmonizovaním, ktoré reflektuje na reálne prvotné náklady, by Správca záloh rád zvýšil motiváciu aj menších prevádzok zapojiť sa do zálohového systému, ktorých zapojenie je dôležité v prípade snahy zahustiť odbernú sieť o predajne nachádzajúce sa v menších obciach.

Práve zmenené manipulačné poplatky spravodlivo a dostatočne pokrývajú náklady distribútorov spojené so zálohovaním. V rámci európskych krajín sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s najvyššími sadzbami.

Prispeje sa tak k efektívnemu fungovaniu zálohového systému na Slovensku a napĺňaniu cieľov na tento rok, čo je predovšetkým dosiahnutie miery návratnosti aspoň 80%.

Fakty o zálohovom systéme

+ začal fungovať 1. januára 2022;

+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;

+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;

+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;

+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, je uvedený na cenovke alebo výveske oddelene;

+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;

+ nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode.  V prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;

+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;

+ do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 3000 odberných miest;

Zdroj: Správca zálohového systému

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu